Kantelu

Jos ulosottomiestä moititaan esimerkiksi velvollisuuksien laiminlyönnistä, ei asiaa voida tutkia tuomioistuimessa valitusasiana. Tällöin moitteen kohteena ei ole ulosottomiehen tekemä päätös, johon voidaan hakea muutosta ja joka voidaan valituksen seurauksena esimerkiksi kumota.

Silloin, kun epäilee, että ulosottomies on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, voi asiasta tehdä kantelun. Lainvastaista on esimerkiksi epäasianmukainen käyttäytyminen tai viivyttely asian käsittelyssä. Kantelun voi tehdä myös ulosottomiehen toiminnasta ja se on käytettävissä sellaisissakin tilanteissa, joissa ei voi valittaa. Sen sijaan ulosottotoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta tai sitä, miten ulosottomies on käyttänyt harkintavaltaansa asiassa, ei voida arvioida kantelumenettelyssä.

Minne ja miten kantelun voi tehdä

Ulosottomiehen toiminnasta voi tehdä kantelun Ulosottolaitokselle tai yleiselle laillisuusvalvojalle, eli eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Kantelu on tehtävä kirjallisesti. Sen voi kuitenkin tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Kantelussa tulee yksilöidä, mitä ulosottomiehen menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena ja millä tavoin menettely tai päätös on kantelijan mielestä lainvastainen.

Kantelua käsiteltäessä kuullaan kantelun kohdetta. Lisäksi voidaan pyytää selvityksiä ja lausuntoja esimerkiksi muilta viranomaisilta.

Kantelua ei yleensä tutkita, jos asia on parhaillaan jonkun muun viranomaisen, kuten tuomioistuimen, käsiteltävänä. Myöskään sellaista asiaa ei yleensä tutkita, jossa on muutoksenhaku kesken tai johon voi vielä hakea muutosta. Lisäksi kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Voit käyttää myös tulostettavaa lomaketta.

Ulosottokantelu-lomake [docx, 15.2 kt]

Mitä kantelusta voi seurata

Jos kantelun seurauksena katsotaan, että ulosottomies on menetellyt asiassa esimerkiksi lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa, on asiassa käytettävissä eri keinoja riippuen esimerkiksi virheen laadusta ja virheeseen johtaneista syistä. Koska kantelu ei ole muutoksenhakukeino ulosottomiehen päätökseen, ei kanteluratkaisulla kuitenkaan voida missään tilanteessa muuttaa tai kumota ulosottomiehen tekemiä päätöksiä.

Virheellisesti menetelleen ulosottomiehen tietoon voidaan saattaa käsitys lainmukaisesta menettelystä, tai tämän huomiota voidaan kiinnittää hyvän hallinnon vaatimuksiin. Vakavammissa tapauksissa tälle voidaan antaa huomautus. Jos kantelun kohteena oleva teko vakavuutensa vuoksi edellyttää esimerkiksi menettelyn rikosoikeudellista tai virkamiesoikeudellista arviointia, raukeaa kantelun käsittely. Kaikkien näiden seuraamusten tarkoituksena on, että jatkossa toimitaan lain edellyttämällä tavalla ja otetaan huomioon hyvän hallinnon vaatimukset.

Kanteluratkaisuun ei voi hakea muutosta.

Kantelun tutkinta on maksutonta.

Julkaistu 10.4.2024