Ulosottovalitus

Ulosoton varsinainen muutoksenhakukeino on valitus. Se käsitellään käräjäoikeudessa.

Lähtökohta on, että kaikki ulosottomiehen suorittamat täytäntöönpanotoimet, toimitukset ja päätökset ovat valituskelpoisia. Näitä ovat esimerkiksi ulosmittaus, myynti ja tilitys. Ulosottomiehen on ilmoitettava, saako tehtyyn toimeen tai päätökseen hakea muutosta, ja annettava ohjeet muutoksenhakua varten (valitusosoitus).

Ulosottomiehen toimesta tai päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi tai päätös koskee. Toimen tai päätöksen tulee siis koskea valittajan oikeutta. Valitusoikeus on yleensä velallisella, mutta se voi olla myös esimerkiksi velkojalla, sivullisella taikka ulosottomyynnin ostajalla.

Määräaika valituksen tekemiselle kolme viikkoa

Määräaika valituksen tekemiseen on kolme viikkoa. Valitusaika alkaa kulua toimitushetkestä tai päätöksen tekemisestä, jos siitä on asianomaiselle etukäteen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä. Muussa tapauksessa valituksen määräaika lasketaan siitä päivästä, kun asianomainen on saanut tiedon toimesta tai päätöksestä. Määräaika myyntiä koskevalle valitukselle lasketaan siitä, kun myynti on toimitettu.

Sen jälkeen, kun ulosmitatut varat on tilitetty ulosotosta velkojalle, ei toimesta tai päätöksestä voi enää valittaa.

Valitus toimitetaan Ulosottolaitokselle

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valitus osoitetaan käräjäoikeudelle, mutta se tulee toimittaa Ulosottolaitokselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valitus saadaan toimittaa kirjallisesti tai sähköisenä viestinä. Ulosottomies toimittaa valituksen siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä velallisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Valituksessa on mainittava se täytäntöönpanotoimi tai ulosottomiehen päätös, josta valitetaan. Lisäksi valituksesta tulee käydä ilmi valittajan vaatimus sekä seikat, joihin vaatimus perustuu. Usein vaatimus on esimerkiksi se, että ulosottomiehen päätös kumottaisiin.

Voit käyttää myös tulostettavaa lomaketta.

Ulosottovalitus-lomake [docx, 20.7 kt]

Valituksen vaikutus ulosottomenettelyyn

Valituksen tekeminen ei keskeytä ulosottoa. Valittaja voi valituksessa kuitenkin pyytää, että valitusta käsittelevä tuomioistuin keskeyttäisi ulosoton, esimerkiksi ulosmitatun omaisuuden myyntitoimet taikka ulosmitattujen varojen tilittämisen ulosotosta velkojalle. Jos laissa säädetyt edellytykset ulosoton keskeyttämiselle täyttyvät, voi tuomioistuin keskeyttää ulosoton osittain tai kokonaan. Jo suoritetut ulosottotoimet pysyvät kuitenkin voimassa, ellei tuomioistuin määrää niitä peruutettaviksi.

Jos tuomioistuin hyväksyy valituksen, voidaan ulosottomiehen suorittamaa täytäntöönpanotoimea ja päätöstä esimerkiksi muuttaa tai se voidaan kumota. Jos ulosmittaus kumotaan, ryhtyy ulosottomies viivytyksettä toimiin ulosmittauksen peruuttamiseksi.

Käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun voi hakea muutosta hovioikeudelta. Viimeinen muutoksenhakuaste ulosottovalitusasiassa on korkein oikeus.

Oikeudenkäyntimaksu

Ulosottokaaren mukaisen valituksen käsittelemisestä käräjäoikeudessa peritään 270 euron oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos tuomioistuin muuttaa ulosottomiehen päätöstä valittajan hyväksi. Maksua ei myöskään peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta.

Julkaistu 10.4.2024