Maksukielto työnantajalle

Maksukielto on sitova määräys palkanmaksajalle siitä, kuinka paljon velallisen palkasta tulee tilittää ulosottoon.

Maksukiellossa ilmoitetaan suojaosuus eli vähimmäismäärä, jota ei ulosmitata. Jos palkka on alle suojaosuuden, siitä ei ulosmitata mitään.

Maksukielto sisältää ohjeet ulosottoon tilitettävän määrän laskutavasta. Palkka on ulosotossa määritelty samalla tavalla kuin veron ennakonpidätyksessä. Esimerkiksi luontoisedun arvoa pidetään palkkana. Ulosottoon maksettava määrä lasketaan velallisen nettopalkasta.

Määräajoin maksettava palkka

Määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa velallisen oma suojaosuus on 32,56 euroa päivässä ja jokaisesta huollettavasta 9,52 euroa päivässä. Suojaosuus on merkitty maksukieltoon yhteissummana ja se lasketaan kuukaudessa 30 päivältä (kaksi kertaa kuukaudessa maksettavasta palkasta 15 päivältä) riippumatta siitä, kuinka monta työpäivää velallinen tällä aikavälillä tekee.

Jos velallisen palkka on enintään kaksi kertaa hänelle lasketun suojaosuuden suuruinen, palkasta ulosmitataan 2/3 (kaksi kolmasosaa) suojaosuuden ylittävästä määrästä. Tällaista ulosmittausta kutsutaan tulorajaulosmittaukseksi.

Jos velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuuden määrä, palkasta ulosmitataan 1/3 (yksi kolmasosa).

Maksukiellossa voi olla myös muita määräyksiä, jotka vaikuttavat pidätettävän määrän suuruuteen. Tällainen voi olla esimerkiksi palkasta suoritettava kertapidätys.

Muu kuin määräajoin maksettava palkka

Muusta kuin määräajoin maksettavasta palkasta ulosmitataan 1/3 (yksi kolmasosa). Suojaosuutta ei oteta huomioon.

Ratkaisevaa sen arvioinnissa, onko kysymys määräajoin maksettavasta palkasta vai ei, on palkanmaksukauden säännöllisyys. Mikäli työnantaja pysyy samana ja palkka maksetaan säännöllisesti, noudatetaan määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksen sääntöä. Tähän ei vaikuta työntekijän työpäivien tai työtuntien määrä.

Maksukiellon voimassaolo ja noudattamisvelvoite

Maksukielto on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Myöhempi maksukielto kumoaa aikaisemman. Palkanmaksun tilapäisistä keskeytyksistä on ilmoitettava maksukiellossa mainitulle yhteyshenkilölle. Jos velallisen työsuhde päättyy, tulee asiasta ilmoittaa ulosottoon.

Mikäli maksukiellon saaja ei noudata saamaansa maksukieltoa, voidaan maksukiellon saajalta ulosmitata se määrä, joka on tilittämättä ulosottoon.

Esimerkkejä ulosottopidätyksen laskemisesta:

Palkan ulosmittaus

Maksukieltolaskuri

Julkaistu 31.1.2024