Ulosottohakemus

Ulosottohakemuksen voi tehdä ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa . Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla, postittaa tai toimittaa suoraan Ulosottolaitoksen toimipaikkaan.

Ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan henkilön ja julkisyhteisön tulee hakea ulosottoa sähköisesti eli ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa tai tietojärjestelmähakijana .

Ulosottohakemukseen tulee liittää kopio tuomioistuimen päätöksestä tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Jos saatava perustuu juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin, tulee tämä liittää alkuperäisenä hakemukseen.

Tuomiota ei tarvitse liittää ulosottohakemukseen, jos haastehakemus on tehty sähköisesti ja tuomio on tallennettu tuomiorekisteriin (oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu). Tarvittaessa ulosottomies voi vaatia hakijaa toimittamaan ulosottoon alkuperäisen ulosottoperusteen.

Ulosottohakemuksen liitteenä olevan ulosottoperusteen tiedot tallennetaan tietojärjestelmään. Jos ulosottoperusteena on tuomioistuimen ratkaisu, sitä ei tarvitse mahdollisessa myöhemmässä ulosoton hakemisessa uudelleen liittää ulosottohakemukseen. Tällöin riittää, että hakemuksessa ilmoitetaan ulosottoperusteen yksilöintitiedot.

Jos hakemisessa käytetään asiamiestä, tulee hakemukseen pääsääntöisesti liittää valtakirja. Jos asiamiehenä toimii asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, valtakirjaa ei tarvitse esittää muuta kuin siinä tapauksessa, että varat tilitetään asiamiehelle. Valtakirjan voi toimittaa jäljennöksenä. Tarvittaessa ulosotto voi pyytää toimittamaan alkuperäisen valtakirjan.

Verojen ja julkisten maksujen sekä muiden ilman tuomiota tai päätöstä täytäntöön pantavien maksujen (suoraan ulosottokelpoiset saatavat) ulosottohakemuksen voi lähettää ilman liitteitä. Asiakirja on kuitenkin yksilöitävä ja sitä koskevat tiedot on ilmoitettava hakemuksessa.

Suoraan ulosottokelpoisten saatavien ulosoton hakeminen sähköisen asiointipalvelun kautta edellyttää hakijan rekisteröitymistä web-hakijaksi. Hakijat, jotka tekevät suuria määriä hakemuksia, voivat hakea ulosottoa myös rajapintayhteyden kautta tietojärjestelmähakijana, jos Ulosottolaitos on myöntänyt tähän luvan. Lue lisää sivulta Ulosoton hakeminen tietojärjestelmähakijana .

Ulosottohakemuksessa on ilmoitettava

  • velkojan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja tilinumero
  • jos velkoja käyttää asiamiestä: asiamiehen nimi ja yhteystiedot
  • jos varat tilitetään asiamiehelle, asiamiehen henkilö- tai y-tunnus
  • velallisen nimi ja osoite sekä velkojan tiedossa oleva velallisen henkilö- tai y-tunnus
  • ulosottoperusteen tunnistetiedot (tuomioistuimen nimi, päätöksen päivämäärä ja diaarinumero)
  • mitä vaaditaan perittäväksi (perittävä määrä, koron alkamispäivä yms.)
  • jos velasta vastaa useampi henkilö, maininta siitä, keiltä kaikilta vaaditaan perittäväksi
  • mikäli velkoja haluaa ulosottoa suppeassa menettelyssä tai asian passiivirekisteröintiä

‍Lisäksi hakemukseen on hyvä merkitä mahdolliset tiedot velallisen muista yhteystiedoista, tuloista ja omaisuudesta.

Kirjallinen ulosottohakemus tulee allekirjoittaa. Hakumenettely verojen ja julkisten maksujen ulosotossa poikkeaa joiltakin osin tuomiota tai päätöstä edellyttävien saatavien ulosotosta. Ulosottohakemuksen (PDF-muodossa) voit tulostaa alla olevista tiedostoista. Ulosottohakemuksia on saatavissa myös ulosoton toimipaikoista.

Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat

Hakemukseen on liitettävä jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai muusta ulosottoperusteesta. Tarvittaessa ulosottomies voi vaatia hakijaa toimittamaan ulosottoon alkuperäisen ulosottoperusteen. Tuomiota ei kuitenkaan tarvitse liittää ulosottohakemukseen, jos se löytyy sähköisestä tuomiorekisteristä (oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu ).

Jos ulosottoa on jo aiemmin haettu saman tuomioistuimen tuomion tai päätöksen perusteella, ei ulosottoperustetta tarvitse liittää myöhempään ulosottohakemukseen. Tällöin riittää, että ulosottohakemuksessa yksilöidään ulosottoperuste. Muu ulosottoperuste kuin tuomioistuimen ratkaisu on kuitenkin liitettävä ulosottohakemukseen.

Jos velka perustuu juoksevaan velkakirjaan, on se liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Elatusapumaksuja voidaan periä ulosotossa myös sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen perusteella.

Ulosottotoimenpiteisiin voidaan useimmiten ryhtyä jo käräjäoikeuden päätöksen nojalla, vaikka ratkaisusta on valitettu. Toimenpiteitä ei yleensä saateta loppuun, ennen kuin tuomioistuimen päätös on lopullinen (lainvoimainen). Ulosmittauksella kertyneet rahavarat voidaan kuitenkin tässäkin tapauksessa tilittää velkojalle, jos velkoja antaa ulosottoon vakuuden tilitettyjen rahojen takaisin maksamisesta. Muutoin kertyneet rahavarat tilitetään velkojille vasta, kun ratkaisu on lainvoimainen.

Mikäli tuomio ei ole lainvoimainen, ulosottovelallinen voi asettaa vakuuden ja välttää ulosmittauksen. Vakuutena voi kyseeseen tulla pantti tai takaus.

Velkoja voi ulosoton hakemisessa käyttää asiamiestä tietyin poikkeuksin. Asiamiehen tulee liittää hakemukseen velkojan antama valtakirja. Jos ulosotossa kertyneet varat pyydetään tilittämään asiamiehelle, on valtakirjassa oltava tästä maininta (yksilöity valtakirja).

Saatavan ollessa ulosottoperinnässä velkoja on velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

Julkisten maksujen ulosoton hakeminen

Verot ja julkiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Ne voidaan periä ulosotossa ilman tuomiota tai muuta ulosottoperustetta. Muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava rahasaaminen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä, jos laissa tai asetuksessa on tästä erityinen säännös.

Verojen ja julkisten maksujen ulosotossa on eräitä poikkeuksia yksityisoikeudellisten saatavien ulosottoon verrattuna. Keskeisimmät erot ovat seuraavat:

  • Ulosoton hakemisessa ei saa käyttää asiamiestä.
  • Ulosottotoimenpiteet voidaan yleensä saattaa loppuun asti, vaikka verosta tai maksusta on valitettu. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää ulosoton.

Saatavan ollessa ulosottoperinnässä velkoja on velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on saanut muutoin kuin ulosoton kautta.

Ulosoton sähköinen asiointi

PDF-muotoiset lomakkeet

Ulosottohakemus: suoraan ulosottokelpoinen saatava [pdf, 1.1 MB]

Ulosottohakemus: tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat [pdf, 1.9 MB]

Ulosottohakemus: lapselle suoritettava elatusapu [pdf, 1.9 MB]

Ulosottohakemuksen lisälehti [pdf, 1.8 MB]

Julkaistu 5.7.2022