Muut tehtävät

Ulosoton tehtäviin kuuluvat myös muun muassa turvaamistoimet ja muut tuomioistuimien määräämät velvoitteet.

Turvaamistoimet

Ulosotossa pannaan täytäntöön tuomioistuimien määräämiä turvaamistoimia, kuten riita-asioihin liittyviä takavarikkoja ja rikosasioihin liittyviä vakuustakavarikkoja.

Turvaamistoimien tarkoituksena on ennakkoon turvata myöhemmin mahdollisesti tuomittavia korvauksia tai saatavia. Esimerkiksi vakuustakavarikolla voidaan turvata rikosasiassa mahdollisesti myöhemmin tuomittava korvaus tai menettämisseuraamus.

Turvaamistoimen täytäntöönpano edellyttää sitä, että hakija asettaa ulosottomiehelle vakuuden vahingosta, joka voi syntyä vastaajalle turvaamistoimesta. Vastaavasti turvaamistoimen vastaajalla on mahdollisuus asettaa torjuntavakuus, jolla estetään turvaamistoimen täytäntöönpano.

Omaisuuden takavarikossa sovelletaan samoja säännöksiä kuin ulosmittauksessa ja takavarikolla on myös oikeusvaikutukset kuin ulosmittauksella. Takavarikoitua omaisuutta ei esimerkiksi saa myydä tai pantata.

Pakoteasiat

Ulosottoviranomainen panee täytäntöön eräitä kansainvälisiä pakotteita. Näitä ovat terrorismivarojen hallinnollinen jäädyttäminen (jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annettu laki) sekä EU:n sekä YK:n pakotteiden mukainen varojen jäädyttäminen (laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä).

Lisätietoa finanssipakotteista ja jäädyttämispäätöksistä Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Muita tehtäviä

Lisäksi ulosoton tehtävänä on vankeudeksi muunnettujen tuomioistuimien määräämien sakkojen täytäntöönpano. Ulosotto lähettää maksukehotuksen, jolla voi vielä maksaa muunnetun rangaistuksen ja välttää vankeuden.

Ulosotossa pannaan täytäntöön myös muita tuomioistuimien määräämiä velvoitteita, kuten tekemis-, luovutus- ja kieltovelvoitteita.

Julkaistu 1.7.2022