Osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys

Silloin kun esine, tavallisimmin auto, on myyty osamaksukaupalla ja ostaja on laiminlyönyt osamaksuerien maksamisen, on myyjällä oikeus ottaa esine takaisin.

Takaisinotto on mahdollista, jos maksun laiminlyönti täyttää laissa asetetut vähimmäisedellytykset laiminlyönnin kestosta ja maksamatta olevasta määrästä. Myyjällä on oikeus hakea ulosottomieheltä virka-apua esineen takaisin ottamiseksi.

Jos myyjä ottaa esineen takaisin ostajan laiminlyönnin takia, on myyjän ja ostajan välillä toimitettava tilitys. Tilityksellä tarkoitetaan ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi tapahtuvaa myyjän ja ostajan osamaksuesineeseen liittyvän velkasuhteen määrittelyä.

Myyjä ja ostaja voivat sopia heidän välillään toimitettavasta tilityksestä. Mikäli he eivät asiasta sovi, toimittaa ulosottomies tilityksen myyjän ja ostajan välillä.

Ulosottomies toimittaa tilityksen myös seuraavissa tapauksissa:

  • ulosottomies on antanut myyjälle virka-apua esineen takaisin ottamiseksi
  • esine ulosmitataan ostajan muusta kuin osamaksukauppaan perustuvasta velasta

Osamaksuesineen tilitys

Tilityksessä määritellään esineen arvo sitä takaisin otettaessa. Se luetaan tilityksessä ostajan hyväksi. Myyjän hyväksi puolestaan luetaan maksamatta olevat erääntyneet ja erääntymättömät erät, erääntyneiden erien korot, sekä esineen takaisin ottamisesta myyjälle aiheutuvat välttämättömät kulut ja maksut, jotka myyjän on suoritettava saadakseen esineen haltuunsa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi esineen arvioinnista tai kuljetuksesta syntyneet kustannukset.

Jos esineen arvo tilityksessä on suurempi kuin se määrä, joka luetaan myyjän hyväksi, maksaa myyjä erotuksen ostajalle. Vastaavasti jos esineen arvo tilityksessä on pienempi kuin se määrä, joka luetaan myyjän hyväksi, tulee ostajan maksaa erotus myyjälle.

Tilityksen jälkeen esine jää myyjälle.

Ulosottomiehen toimittamasta tilityksestä laaditaan pöytäkirja, johon on mahdollista hakea muutosta valittamalla siitä käräjäoikeuteen.

Ulosottomiehen laatima tilityspöytäkirja on täytäntöönpanoperuste eli ulosottomiehen tekemään tilitykseen perustuvan saatavan saa ulosottaa tilityksestä laaditun pöytäkirjan nojalla.

Julkaistu 12.7.2022