Övriga uppgifter

Ut­sök­ning­ens upp­gif­ter om­fat­tar även bland an­nat vräk­ning­ar, säk­ringsåt­gär­der och and­ra åläg­gan­den som dom­sto­lar med­de­lat.

Säkringsåtgärder

Utsökningen verkställer säkringsåtgärder som domstolar bestämt, till exempel beslag gällande tvistemål och kvarstad gällande brottmål.

Syftet med säkringsåtgärderna är att på förhand säkra ersättningar eller fordringar som eventuellt döms ut senare. Till exempel kan man med kvarstad säkra en eventuell ersättning eller förverkandepåföljd som döms ut senare.

Verkställigheten av en säkringsåtgärd förutsätter att sökanden ställer en säkerhet till utmätningsmannen för en skada som kan uppstå för svaranden genom säkringsåtgärden. På motsvarande sätt har svaranden i säkringsåtgärden möjlighet att ställa en avvärjningssäkerhet för att förhindra verkställighet av säkringsåtgärden.

När egendom tas i beslag tillämpas samma bestämmelser som vid utmätning, och det har också samma rättsverkningar som utmätning. Egendom som tagits i beslag får till exempel inte säljas eller pantsättas.

Sanktionsärenden

Utsökningsmyndigheten verkställer vissa internationella sanktioner. Dessa är administrativ frysning (lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism) samt frysning av tillgångar i enlighet med EU:s och FN:s sanktioner (lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen).

Mer information om finansiella sanktioner och frysningsbeslut finns på Finansinspektionens webbplats.

Övriga uppgifter

Verkställighet av böter som en domstol förelagt och som förvandlats till fängelsestraff ingår också i utsökningens uppgifter. Utsökningen sänder en betalningsuppmaning som man fortfarande kan betala det förvandlade straffet med och undvika fängelsestraff.

Inom utsökningen verkställs även andra överlåtelse-, fullgörelse- och förbudsskyldigheter som en domstol bestämt.

Publicerad 18.8.2022