Utsökningsavgifter

Utsökningsavgifter är

 • tabellavgift,
 • handläggningsavgift,
 • redovisningsavgift,
 • försäljningsavgift,
 • verkställighetsavgift och
 • avgift för försenad bevakning.

Tabellavgift tas ut hos gäldenären skuldvis för varje influten betalning. Avgiftens storlek är beroende av betalningens belopp (se tabellen i slutet av sidan).

Om en skuld inte kan drivas in hos en gäldenär på grund av medellöshet eller något annat hinder eller om den sökande återkallat sin ansökan, tas en handläggningsavgift ut hos sökanden i samband med att utsökningsärendet återsänds. Avgiftens storlek är 10,00 euro per ärende vid vanlig utsökning och 5,00 euro per ärende vid begränsad utsökning. Om sökanden har begärt att hans eller hennes fordran ska antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, ska sökanden som tilläggsbelopp till handläggningsavgiften betala 10,00 euro per ärende.

För varje belopp som redovisas till en borgenär skall han eller hon betala en redovisningsavgift. Redovisningsavgiften uppgår till 1,45 % av det redovisade beloppet, dock högst 5000 euro per gång.

För försäljning av utmätta fastigheter, i fartygsregistret antecknade fartyg, luftfartyg, aktier i bostads- eller fastighetsbolag och inteckningsbara fordon och arbetsmaskiner uppbärs en försäljningsavgift hos gäldenären (se tabellen i slutet av sidan).

För verkställighet av vräkning, uppgörelse av avbetalning och säkringsåtgärder (kvarstad) uppbärs som utsökningsavgift en verkställighetsavgift (se tabellen i slutet av sidan).

Om borgenären inte vid partsförhandlingen bevakar en pantfordran som grundar sig på en inteckning, ska borgenären betala en avgift för försenad bevakning. Avgiften bestäms enligt storleken på fordran så som det har föreskrivits om tabellavgifter, men dubbelt.

Utsökningsavgift tas inte ut vid utsökning av bl.a. böter och underhållsbidrag. Handläggnings- och redovisningsavgift tas inte ut hos en målsägande som i ett brottmål har tilldömts en ersättning. Justitie- och skattemyndigheterna samt åklagar- och förundersökningsmyndigheterna är befriade från utsökningsavgifter.

Utsökningsavgifternas beloppet är följande:

Tabellavgift

Indriven fordran eller del av fordran

 • högst 14 euro, tabellavgift 2,50 euro
 • över 14 euro men högst 27 euro, tabellavgift 5,00 euro
 • över 27 euro men högst 67 euro, tabellavgift 7,00 euro
 • över 67 euro men högst 165 euro, tabellavgift 12,00 euro
 • över 165 euro men högst 335 euro, tabellavgift 27,00 euro
 • över 335 euro men högst 670 euro, tabellavgift 56,00 euro
 • över 670 euro men högst 1 680 euro, tabellavgift 84,00 euro
 • över 1 680 euro men högst 8 400 euro, tabellavgift 134,00 euro
 • över 8 400 euro, tabellavgift 210,00 euro

Handläggningsavgift

 • vid vanlig utsökning 10,00 euro
 • vid begränsad utsökning 5,00 euro
 • vid passivfordran, tilläggsbelopp 10,00 euro

Redovisningsavgift

 • 1,45 % av det redovisade beloppet, dock högst 5000 euro per gång (från 1.4.2021)

Försäljningsavgift

Av köpesumman

 • fastighet och outbrutet område 1 100 euro
 • bostadsaktie osv. 450 euro

Verkställighetsavgifter

Vräkning

 • vräkning, bostadslägenhet 110 euro
 • annan vräkning 225 euro

Handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp

 • föremålets uppgörelsevärde högst 840 euro, 110 euro
 • föremålets uppgörelsevärde över 840 euro, 225 euro
 • annan verkställighet 225 euro

Annan verkställighet

 • 225 euroa

Verkställighetsavgiften uppbärs till halva beloppet, om inga egentliga verkställighetsåtgärder har vidtagits vid verkställigheten eller om sökanden vid verkställighet av vräkning sköter om hanteringen av den vräktas egendom.

Andra avgifter

För delgivning som skett genom utmätningsman uppbärs en lika stor avgift som för delgivning som skett genom stämningsman, dvs. 85 euro.

Publicerad 21.11.2022