Betalningsförbud för arbetsgivare

Ett betalningsförbud är ett för löneutbetalaren bindande förordnande om hur mycket av gäldenärens lön som ska redovisas till utsökningen.

Av betalningsförbudet framgår också det skyddade beloppet, dvs. det minimibelopp som inte utmäts. Om lönen är mindre än det skyddade beloppet, utmäts ingenting.

Betalningsförbudet innehåller anvisningar om hur det belopp som ska redovisas till utsökningen ska beräknas. Lön definieras vid utsökning på samma sätt som vid förskottsinnehållning av skatt. Till exempel betraktas värdet av en naturaförmån som lön. Beloppet som ska betalas till utsökningen räknas på gäldenärens nettolön.

Lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

Vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen är gäldenärens skyddade belopp 32,56 euro om dagen för gäldenären själv och 9,52 euro om dagen för varje person som gäldenären försörjer. I betalningsförbudet anges det skyddade beloppet som ett totalbelopp och det beräknas för 30 dagar i månaden (om lönen utbetalas två gånger i månaden beräknas det för 15 dagar) oberoende av hur många arbetsdagar gäldenären arbetar under denna tidsperiod.

Om gäldenärens lön uppgår till högst två gånger det skyddade beloppet, utmäts 2/3 (två tredjedelar) av den lön som överstiger det skyddade beloppet. En sådan utmätning kallas för inkomstgränsutmätning.

Om gäldenärens lön är större än två gånger det skyddade beloppet, utmäts 1/3 (en tredjedel) av lönen.

I betalningsförbudet kan det också finnas andra bestämmelser som påverkar storleken på det belopp som ska innehållas. Sådana kan vara till exempel en engångsinnehållning som verkställs på lönen.

Annan lön än sådan som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

Av annan lön än sådan som betalas regelbundet utmäts 1/3 (en tredjedel). Det skyddade beloppet beaktas inte.

Avgörande vid bedömningen om det är fråga om lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen eller inte är löneutbetalningsperiodens regelbundenhet. Om arbetsgivaren förblir densamma och lönen utbetalas regelbundet, gäller regeln för utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen. Detta påverkas inte antalet arbetsdagar eller arbetstimmar för arbetstagaren.

Giltighetstid för betalningsförbud och skyldighet att iaktta betalningsförbud

Betalningsförbudet gäller tills vidare eller under en bestämd tid. Ett senare betalningsförbud upphäver ett tidigare. Den i betalningsförbudet nämnda kontaktpersonen ska informeras om tillfälliga avbrott i löneutbetalningen. Om gäldenärens anställningsförhållande upphör, ska detta meddelas till utsökningen.

Om den som meddelats betalningsförbud inte iakttar betalningsförbudet, kan det belopp som inte redovisats till utsökningen utmätas hos den som meddelats betalningsförbud.

Information om hur beräknas beloppet som ska utmätas

Utmätning av lön

Betalningsförbudsräknare

Publicerad 31.1.2024